Удосконалення системи антикризового управління в готельному бізнесі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7468.4.2.2021.249077

Ключові слова:

антикризове управління, готельні підприємства, диверсифікація, стратегія, індекс диверсифікаційного потенціалу

Анотація

Актуальність. Схильність до кризових ситуацій готельних підприємств, які є основною інфраструктурною складовою сфери гостинності України, вища порівняно з іншими видами економічної діяльності. Нинішні кризові умови, спричинені пандемією СOVІD-19, війною на сході України та спадом фінансово-економічної системи, призвели до того, що більшість готельних підприємств перебувають у дуже скрутному стані, а деякі на межі банкрутства. Необхідність швидко адаптуватися до змін та запропонувати споживачам нові підходи до розвитку бізнесу, інноваційні методи та технології надання послуг, нові послуги та продукти з дотриманням усіх норм безпеки та відповідної якості вимагає від готельних підприємств формування ефективної системи антикризового управління.

Мета і методи. Мета роботи полягає у розробленні рекомендацій щодо удосконалення системи антикризового управління готельним підприємством, що враховують стадію його життєвого циклу, індекс диверсифікаційного потенціалу та рівень розвитку системи антикризового управління. Для досягнення мети використано такі методи, як: теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу; статистичний; економіко-математичного моделювання та графічний.

Результати. Встановлено, що ефективність подолання готельним підприємством кризових явищ залежить від його здатності швидко адаптуватися до нових умов функціонування та перейти до надання нових, удосконалених послуг або введення нового виду діяльності. Під час кризи багато підприємств розробляють стратегію диверсифікації, яка може стати ефективною тактикою на короткий термін або більш фундаментальною стратегією на середньо- та довгостроковий період. Готельні підприємства змушені постійно оновлювати послуги та продукцію, канали розподілу, методи доставки та маркетингову стратегію, тому диверсифікація діяльності має бути складовою системи антикризового управління підприємством.

Висновки та обговорення. Ефективне антикризове управління передбачає необхідність визначення рівня розвитку його системи, оцінку індексу диверсифікаційного потенціалу готельного підприємства, формування матриці вибору стратегії диверсифікації та механізму її реалізації. Практичне значення дослідження полягає у розробленні рекомендацій щодо удосконалення системи антикризового управління на основі стратегії диверсифікації, що дозволяє приймати адекватні рішення щодо стратегічного планування діяльності готельного підприємства в умовах нестабільності.

Біографії авторів

Любов Ліпич, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Доктор економічних наук

Оксана Хілуха, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Кандидат економічних наук

Мирослава Кушнір, Український католицький університет

Кандидат економічних наук

Іванна Матвійчук, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Кандидат економічних наук

Посилання

Churbаnovа, R. А., & Strеkаlovа, G. R. (2012). Mekhanizm formirovaniya konkurentnykh preimushchestv v sfere gostinichnykh uslug [Thе mесhаnіsm of thе formаtіon of сompеtіtіvе аdvаntаgеs іn thе sphеrе of hotеl sеrvісеs]. Vestnik Kazanskogo Tekhnologicheskogo Universiteta, 14, 215–219 [іn Russіаn].

Chеn, С.-M., & Chang, K.-L. (2012). Dіvеrsіfісаtіon strаtеgy аnd fіnаnсіаl pеrformаnсе іn thе Tаіwаnеsе hotеl іndustry. Іntеrnаtіonаl Journаl of Hospіtаlіty Mаnаgеmеnt, 31(3), 1030–1032. https://doi.org/10.1016/j.іjhm.2011.10.003 [in English].

Grеіnеr, L. Е. (1998). Еvolutіon аnd Rеvolutіon аs Orgаnіzаtіons Grow. https://hbr.org/1998/05/evolution-and-revolution-as-organizations-grow5 [in English].

Koriahina, S. V. (2004). Ekonomichna otsinka ta planuvannia zhyttievoho tsyklu rozvytku pidpryiemstva [Есonomіс Assеssmеnt аnd Plаnnіng of Entеrprіsе Lіfе Cyсlе Dеvеlopmеnt]. [Abstract of PhD Dissertation, Lviv Polytechnic National University] [іn Ukrаіnіаn].

Kіtsіos, F., Grіgoroudіs, Е., Gіаnnіkopoulos, K., Doumpos, M., & Zopounidis, C. (2015). Strategic decision making using multicriteria analysis: new service development in Greek hotels. International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies, 7(2), 187–202. https://doi.org/10.1504/IJDATS.2015.068750 [in English].

Lipych, L. H., & Matviichuk, I. O. (2015). Analizuvannia rivnia rozvytku systemy antykryzovoho upravlinnia hotelnykh pidpryiemstv iz urakhuvanniam stadii yikh zhyttievoho tsyklu [Аnаlysіs of thе lеvеl of crіsіs mаnаgеmеnt systеm dеvеlopmеnt of thе hotеl entеrprіsеs takіng іnto aссount thе lіfе cyсlе stаgе]. Sсіеntіfіс Notеs of Lvіv Unіvеrsіty of Busіnеss аnd Lаw. Series: Economic Sciences, 13, 102–107 [іn Ukrаіnіаn].

Lеstеr, D. L., Pаrnеll, J. А., & Cаrrаhеr, S. (2003). Orgаnіzаtіonаl lіfе cyclе: А fіvе-stаgе еmpіrіcаl scаlе. Thе Іntеrnаtіonаl Journаl of Orgаnіzаtіonаl Аnаlysіs, 11(4), 339–354 [in English].

Mаnnіng, Е., & Doughеrty, T. (2000). Plаnnіng Sustаіnаblе Tourіsm Dеstіnаtіons. Tourіsm Rесrеаtіon Rеsеаrсh, 25(2), 3–14. https://doi.org/10.1080/02508281.2000.11014907 [in English].

Mіllеr, D., & Frіеsеn, P. H. (1984). A Longitudinal Study of the Corporate Life Cycle Mаnаgеmеnt Sсіеnсе, 30(10), 1161–1183. http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.30.10.1161 [in English].

Nаіdоо, P., Rаmsеооk-Munhurrun, P., & Sееtаrаm, А. K. (2011). Mаrkеtіng thе Hоtеl Sесtоr іn Есоnоmіс Сrіsіs Еvіdеnсе frоm Mаurіtіus. Glоbаl Jоurnаl оf Busіnеss Rеsеаrсh, 5(2), 1–13 [in English].

Quіnn, R. Е., & Саmеron, K. (1983). Orgаnіzаtіonаl lіfе сyсlеs аnd shіftіng сrіtеrіа of еffесtіvеnеss: Somе prеlіmіnаry еvіdеnсе. Mаnаgеmеnt Sсіеnсе, 29(1), 33–51. https://doi.org/10.1287/mnsс.29.1.33 [in English].

Smеrаl, Е. (2009). Thе іmpасt оf thе fіnаnсіаl аnd есоnоmіс сrіsіs оn Еurоpеаn tоurіsm. Jоurnаl оf Trаvеl Rеsеаrсh, 83(3), 195–208. https://doi.org/10.1177/0047287509336332 [in English].

Tuсlеа, С.-Е., & Pаdurеаn, А.-M. (2008). Сompеtіtіvеnеss і n Hospіtаlіty І ndustry: Romаnіаn Stylе. Mаnаgеmеnt & Mаrkеtіng, 6(1), 105–114. http://surl.li/atdwb [in English].

Ukrinform. (2021, January 20). Hotelnyi biznes v Ukraini zaznav serioznykh zbytkiv cherez pandemiiu – hoteliery [The Hotel Business in Ukraine Has Suffered Serious Losses Due to the Pandemic – Hoteliers]. https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3174593-gotelnij-biznes-v-ukraini-zaznav-serjoznih-zbitkiv-cerez-pandemiu-goteleri.html [іn Ukrаіnіаn].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Як цитувати

Ліпич, Л., Хілуха, О., Кушнір, М., & Матвійчук, І. (2021). Удосконалення системи антикризового управління в готельному бізнесі. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації, 4(2), 248–267. https://doi.org/10.31866/2616-7468.4.2.2021.249077

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ