DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7468.2.2018.157181

Категорія «якість» у контексті функціонування підприємств готельно-ресторанного бізнесу

Valentyna Rusavska

Анотація


Актуальність. У сучасних умовах розвитку готельно-ресторанного бізнесу визначальним є задоволення потреб і запитів споживачів у продукції та послугах високої якості. А прагнення України інтегруватися в європейські і світові економічні структури вимагає освоєння нових технологій задля їх продукування, ствердження високих орієнтирів стосовно споживача, який сьогодні визначає рівень вимог до якості продукції та послуг. Мета і методи. Мета – здійснити теоретичний аналіз, систематизацію та узагальнення наукових досліджень і розробок щодо категорії «якість» і проблеми управління якістю продукції та послуг на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. Методичну основу дослідження склали наступні методи наукового аналізу: методи логічного узагальнення, системний, функціональний та системно-структурний аналіз. Результати. Виявлено сутнісні характеристики категорії «якість», що розглядається як сукупність характеристик об’єкту, пов’язаних із його здатністю задовольнити потреби вибагливих споживачів у діапазоні встановлених і передбачуваних вимог. Зазначено, що якість виступає найважливішим складовим елементом конкурентоспроможності, а система управління якістю є невід’ємною складовою системи управління підприємством. Доведена прямо пропорційна залежність рівня ефективності системи управління якістю від рівня конкурентоспроможності. Висновки та обговорення. Результати проведеного наукового дослідження дозволяють стверджувати, що сучасна система управління якістю підприємства готельно-ресторанного бізнесу спрямована на досягнення його цілей, пов’язаних із підвищенням якості продукції та послуг.

Ключові слова


якість; управління якістю; система управління якістю; готельно-ресторанний бізнес; конкурентоспроможність; інновації

Повний текст:

PDF

Посилання


Davydova, O.Iu., Pysarevskyi, I.M., & Ladyzhenska, R.S. (2012). Upravlinnia yakistiu produktsii ta posluh u hotelno-restorannomu hospodarstvi [Management of the quality of products and services in the hotel and restaurant industry]. Kharkiv: KhNAMH [in Ukrainian].

Deming, V.E. (1994). Vykhod iz krizisa [Way out of crisis]. Tver: Alba [in Russian].

Evans, Dzh.R. (2007). Upravlenie kachestvom [Quality control]. (E.M. Korotkov, Trans.). Moscow: YuNITI-DANA [in Russian].

Feygenbaum, A. (1999). Nastavniki po kachestvu [Quality Mentors]. Standartyi i kachestvo, 9, 28–29 [in Russian].

Fomichev, S.K., Starostina, A.A., & Skryabina, N.I. (2002). Osnovy upravleniia kachestvom [Quality Management Basics] (2nd ed.). Kyiv: MAUP [in Russian].

Hutkevych, S.O., Korinko, M.D., Safonov, Yu.M., Solokha, D.V., Punchak, L.A., & Beliakova, O.V. (2015). Vnutrishnii ekonomichnyi mekhanizm pidpryiemstva [Internal economic mechanism of the enterprise]. Kharkiv: Disa plius [in Ukrainian].

ISO portal. (n. d). Retrieved from http://iso.staratel.com/ [in Russian].

Ivanilov, O.S. (2011). Ekonomika pidpryiemstva [Business Economics] (2nd ed.). Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Kapinos, H.I., & Babii, I.V. (2013). Operatsiinyi menedzhment [Operational management]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Krosbi, F. (1999). Nastavniki po kachestvu [Quality Mentors]. Standartyi i kachestvo, 9, 74–75 [in Russian].

Meskon, M., Albert, M., & Hedouri, F. (1997). Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of Management]. Moscow: Delo [in Russian].

Parkhomenko, M.M. (2010). Mizhnarodnyi dosvid zabezpechennia yakosti produktsii [International experience in providing product quality]. Forum prava, 3, 344–350 [in Ukrainian].

Product quality control. Basic concepts. Terms and definitions. (2009). GOST 15467-79, July 1, 1979. Moscow: Standardinform [in Russian].

Quality management systems – Fundamentals and Vocabulary.(2008). DSTU ISO 9000:2007 (ISO 9000:2005, IDT), January 1, 2008. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy [in Ukrainian].

Quality management systems – Fundamentals and Vocabulary.(2001). DSTU IS 9000-2001 (ISO 9000-2000, IDT), October 1, 2001. Kyiv: Derzhstandart Ukrainy [in Ukrainian].

Quality management and quality assurance – Vocabulary. (1994). ISO 8402:1994, April 1, 1994. Moscow: VNIIS [in Russian].

Quality management systems – Fundamentals and Vocabulary. (2016). DSTU ISO 9000:2015 (ISO 9000: 2015, IDT), July 1, 2016. Kyiv: UkrNDNTs [in Ukrainian].

Rayzberg, B.A., Lozovskiy, L.Sh., & Starodubtseva, E.B. (2007). Sovremennyi ekonomicheskii slovar [Modern Economic Dictionary] (2nd ed.). Moscow: INFRA-M [in Russian].

Rodov, I., & Leliaert, Ph. (2002). FiMIAM: financial method of intangible assets measurement. Journal of Intellectual Capital, 3 (3), 323–336 https://doi.org/10.1108/14691930210435642 [in English].

Sanchez, P., Chaminade, C. & Olea, M. (2000). Management of intangibles: An attempt to build a theory. Journal of Intellectual Capital, 1 (4), 312–327 https://doi.org/10.1108/14691930010359225 [in English].

Strokovych, H.V. (2013). Metodolohichni ta metodychni osnovy stratehichnoho upravlinnia yakistiu funktsionuvannia pidpryiemstva [Methodological and methodological bases of strategic management of the quality of operation of the enterprise] [Monograph]. Kharkiv: Vydavnytstvovo NUA [in Ukrainian].

Subetto, A.I. (1990). Problemy nezavisimosti v metodologii otcenivaniia kachestva [Independenceproblems in the quality assessment methodology]. In A.I. Subetto (Еd.), Metodologiia i praktika otcenki kachestva produktcii [Methodology and practice of assessing product quality], Materials of the short-term seminar (pp. 84–90). Leningrad: LDNTP [in Russian].

Topolnyk, V.H. (2007). Upravlinnia yakistiu produktsii ta posluh restorannoho hospodarstva [Management of quality of products and services of the restaurant industry]. Donetsk: DonNUET [in Ukrainian].

Vasylkov, V.H. (2003). Orhanizatsiia vyrobnytstva [Organization of production]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Васильков, В.Г. (2003). Організація виробництва. Київ: КНЕУ.

Гуткевич, С.О. Корінько, М.Д. Сафонов, Ю.М., Солоха, Д.В., Пунчак, Л.А., & Белякова О.В. (2015). Внутрішній економічний механізм підприємства. Xарків: Діса плюс.

Давидова, О.Ю., Писаревський, І.М., & Ладиженська, Р.С. (2012). Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві. Харків: ХНАМГ.

Деминг, В.Э. (1994). Выход из кризиса. Тверь: Альба.

Іванілов, О.С. (2011). Економіка підприємства (2-ге вид.). Київ: Центр учбової літератури.

Капінос, Г.І., & Бабій, І.В. (2013). Операційний менеджмент. Київ: Центр учбової літератури.

Кросби, Ф. (1999). Наставники по качеству. Стандарты и качество, 9, 74–75.

Мескон, М., Альберт, М., & Хедоури, Ф. (1997). Основы менеджмента. Москва: Дело.

Пархоменко, М.М. (2010). Міжнародний досвід забезпечення якості продукції. Форум права, 3, 344–350.

Райзберг, Б.А., Лозовский, Л.Ш., & Стародубцева, Е.Б. (2007). Современный экономический словарь (5-е изд.). Москва: ИНФРА-М.

Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. (2016). ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT), 1 липня 2016. Київ: УкрНДНЦ.

Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. (2008). ДСТУ ISO 9000:2007 (ISO 9000:2005, IDT), 1 січня 2008. Київ: Держспоживстандарт України.

Системи управління якістю. Основні положення та словник. (2001). ДСТУ ІSО 9000-2001 (ІSО 9000-2000, IDT), 1 жовтня 2001. Київ: Держстандарт України.

Строкович, Г.В. (2013). Методологічні та методичні основи стратегічного управління якістю функціонування підприємства [Монографія]. Харків: Видавництво НУА.

Субетто, А.И. (1990). Проблемы независимости в методологии оценивания качества. В А.И. Субетто (Ред.), Методология и практика оценки качества продукции, Материалы краткосрочного семинара (с. 84–90). Ленинград: ЛДНТП.

Топольник, В.Г. (2007). Управління якістю продукції та послуг ресторанного господарства. Донецьк: ДонНУЕТ.

Управление качеством и обеспечение качества – Словарь. (1994). ISO 8402:1994, 1 апреля 1994. Москва: ВНИИС.

Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения. (2009). ГОСТ 15467-79, 1 июля 1979. Москва: Стандартинформ.

Фейгенбаум, А. (1999). Наставники по качеству. Стандарты и качество, 9, 28–29.

Фомичев, С.К., Старостина, А.А., & Скрябина, Н.И. (2002). Основы управления качеством (2-е изд.). Киев: МАУП.

Эванс, Дж.Р. (2007). Управление качеством. (Э.М. Коротков, пер.). Москва: ЮНИТИ-ДАНА.

ISO портал. (б. г.). Взято из http://iso.staratel.com/.

Rodov, I., & Leliaert, Ph. (2002). FiMIAM: financial method of intangible assets measurement. Journal of Intellectual Capital, 3(3), 323–336 https://doi.org/10.1108/14691930210435642.

Sanchez, P., Chaminade, C. & Olea, M. (2000). Management of intangibles: An attempt to build a theory. Journal of Intellectual Capital, 1 (4), 312–327 https://doi.org/10.1108/14691930010359225.

Copyright (c) 2018 Валентина Русавська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |