DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7468.2.2018.157176

Інноваційні технології господарювання в ресторанному бізнесі

Olena Zavadynska

Анотація


Актуальність. Актуальність обраного дослідження полягає в тому, що специфіка ресторанного бізнесу як галузі сфери послуг передбачає не тільки поліпшення якості життя людей, але і впровадження інноваційних технологій господарювання в галузі ресторанного бізнесу. Мета дослідження проаналізувати сучасну ситуацію використання інноваційних технологій для підвищення ефективності роботи закладів ресторанного господарства за кордоном і в Україні. Методи дослідження поєднують систематизацію інформації щодо становлення та розвитку галузі ресторанного бізнесу. Теоретичною та методологічною основами дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України. Результати. Наукова новизна статті полягає у виявленні необхідності використання інноваційних технологій для підвищення ефективності роботи закладів ресторанного господарства, визначенні основних принципів запровадження сучасних технологій у залежності від типу інновацій і виду закладу. Висновки та обговорення. У статті наголошено, що в українських реаліях сьогодення сфера ресторанного бізнесу перебуває лише у процесі формування через проблеми сучасного економічного та політичного стану країни. Зазначено, що з метою стимулювання підприємницької активності у сфері ресторанного господарства одним із найпотужніших інструментів у конкурентній боротьбі є подальше впровадження інноваційних підходів на підприємствах. Виявлено, що для ефективного впровадження інновацій суб’єктам ресторанного господарства необхідно проводити ефективне планування діяльності загалом та планування інноваційної діяльності зокрема. Запропоновано етапи застосування стратегії інноваційного розвитку підприємств ресторанного бізнесу і розглянуто її головні завдання. Вважаємо, що це дозволить закладам ресторанного господарства ефективно реалізовувати послуги та бути конкурентоздатними у жорстких ринкових умовах господарювання.

Ключові слова


ресторанний бізнес; заклад ресторанного господарства; інноваційні технології; впровадження; автоматизація; інформаційні технології; управління; маркетинг

Повний текст:

PDF

Посилання


Akulich, I.A. (2000). Marketing [Marketing]. Minsk: Vysshaia shkola [in Russian].

Arkhipov, V.V., & Rusavska, V.A. (2009). Orhanizatsiia obsluhovuvannia v zakladakh restorannoho hospodarstva [Organization of service in restaurants]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Borisova, O.V. (2012). Tendentsii rozvytku hotelno-restorannoho biznesu v Ukraini [Trends in the development of hotel and restaurant business in Ukraine]. Ekonomichna stratehiia I perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, 1(2), 331–338 [in Ukrainian].

Braimer, R. (1995). Osnovy upravleniia v industrii gostepriimstva [Basics of Hospitality Management]. Moscow: Aspekt Press [in Russian].

Karsekin, V., & Tkachenko, T. (2011). Problemy rozvytku restorannoho hospodarstva v Ukraini [Problems of restaurant business development in Ukraine]. Kyiv: Ekonomika Ukrainy [in Ukrainian].

Kostas, K. (2008). Uchebnik restoratora: proektirovanie, oborudovanie, dizain [The manual for restaurateur: planning, equipment, design]. Moscow: Vlados [in Russian].

Poplavskyi, M.M. (2011). Hotelno-restorannyi servis [Hotel and restaurant service]. Kyiv: Makros [in Ukrainian].

Portal gostinichnogo i restorannogo biznesa [Portal for hotel and restaurant business]. (n. d.). Retrieved from http://prohotelia.com.ua/ [in Russian].

Saak, A.E. (2007). Menedzhment v industrii gostepriimstva (gostinitcy i restorany) [Management in the hospitality industry (hotels and restaurants)] St. Petersburg: Piter [in Russian].

Stepova, S.V., & Kohut, A.L. (n. d.). Dotsilnist zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii v restorannomu biznesi [The practicability of the use of information technologies in the restaurant business]. Retrieved from http://www.rusnauka.com/3_ANR_2014/Informatica/3_153623.doc.htm [in Ukrainian].

Terenzio, O. (2016). 12 tips for creating restaurant marketing emails that work. Retrieved from https://openforbusiness.opentable.com/tips/12-tips-for-creating-restaurant-marketing-emails-that-work/ [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Акулич, И.А. (2000). Маркетинг. Минск: Высшая школа.

Архіпов, В.В., & Русавська, В.А. (2009). Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства. Київ: Центр учбової літератури.

Борисова, О.В. (2012). Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 1(2), 331–338.

Браймер, Р. (1995). Основы управления в индустрии гостеприимства. Москва: Аспект Пресс.

Карсекін, В., & Ткаченко, Т. (2011). Проблеми розвитку ресторанного господарства в Україні. Київ: Економіка України.

Костас, К. (2008). Учебник ресторатора: проектирование, оборудование, дизайн. Москва: Владос.

Поплавський, М.М. (2011). Готельно-ресторанний сервіс. Київ: Макрос.

Портал гостиничного и ресторанного бизнеса. (б. г.). Взято из http://prohotelia.com.ua/.

Саак, А.Э. (2007). Менеджмент в индустрии гостеприимства (гостиницы и рестораны). Санкт-Петербург: Питер.

Степова, С.В., & Когут, А.Л. (б. р.). Доцільність застосування інформаційних технологій в ресторанному бізнесі. Взято з http://www.rusnauka.com/3_ANR_2014/Informatica/3_153623.doc.htm.

Terenzio, O. (2016). 12 tips for creating restaurant marketing emails that work. Retrieved from https://openforbusiness.opentable.com/tips/12-tips-for-creating-restaurant-marketing-emails-that-work/.

Copyright (c) 2018 Олена Завадинська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |