DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7468.2.2018.157174

Характеристика методів менеджменту в ресторанному бізнесі

Oleksii Tonkykh, Oksana Oliinyk

Анотація


Актуальність. Актуальність теми визначається необхідністю розвитку управлінської науки в ресторанному бізнесі України, оскільки все гостріше постає проблема організації взаємодії між людьми, а особливо між керівництвом та підлеглими. Однією з найважливіших в українській економіці є сфера організації та забезпечення якісного харчування. Вона виступає об’єднуючою ланкою виробництва, обміну, споживання та отримання позитивних вражень від організації гостинності та високого сервісу культурного відпочинку у закладах ресторанного бізнесу. Саме тому розвиток менеджменту ресторанного бізнесу відіграє провідну роль в організації туристичного, готельного та ресторанного сервісу, який формує та представляє образ розвиненої та успішної країни на міжнародному ринку послуг. Мета і методи. Метою статті є наукове дослідження та аналітичне порівняння методів управлінської діяльності та організаційного впливу на персонал підприємства у класичному менеджменті та у менеджменті ресторанного бізнесу. При розкритті теоретичних положень щодо пояснення методів менеджменту використано метод логічного узагальнення. При порівнянні особливостей використання методів управління у класичному менеджменті та менеджменті ресторанного бізнесу використано методи аналізу, синтезу та системно-структурного порівняння. Результати. Результати написання статті дали змогу визначити спільні та відмінні аспекти й інструменти складу і функціонування методів управління в менеджменті ресторанного бізнесу в порівнянні із класичним менеджментом. Висновки та обговорення. Варто зазначити, що процес управління передусім спрямований на людей як на виконавців різних завдань у класичному менеджменті та у менеджменті ресторанного бізнесу, однак вагомою різницею є специфіка сфери діяльності людей, їх професія та виконувані функції в процесі роботи, направленої на зміну стану речей чи інформації, саме тому варто використовувати різні інструменти впливу й організації праці та взаємодії людей у команді.

Ключові слова


менеджмент; ресторанний бізнес; соціокультурна сфера; управління; управлінські методи

Повний текст:

PDF

Посилання


Chizhikov, V.M., & Chizhikov V.V. (2008). Teoriia i praktika sotciokulturnogo menedzhmenta [Theory and Practice of Socio-Cultural Management]. Moscow: MGUKI [in Russian].

Kostyilev, S.V. (2014). Tekhnologii art-menedzhmenta v strukture sotciokulturnogo tekhnologicheskogo kompleksa [Art management technologies in the structure of the socio-cultural technological complex]. Vestnik KrasGAU, 1. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-art-menedzhmenta-v-strukture-sotsiokulturnogo-tehnologicheskogo-kompleksa [in Russian].

Kovalchuk, S.Ye., & Holiuk, V.Ya. (2018). Osoblyvosti upravlinnia personalom torhovelnoho pidpryiemstva [Features of personnel management of the trading company]. Aktualni problemy ekonomiky i upravlinnia, 12. Retrieved from http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/130943 [in Ukrainian].

Kuzmin, O.Ye., Melnyk, O.H, Protsyk, I.S., Romanyshyn, S.B., & Darmits R.Z. (2015). Menedzhment: hrafichna i tablychna vizualizatsiia [Management: graphical and tabular visualization] (2nd ed.). Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky [in Ukrainian].

Meskon, A., Albert, M., & Hedouri, F. (1992). Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of Management]. Moscow: Delo [in Russian].

Tulchinskiy, G.L. (2016). Tekhnologiia menedzhmenta v sfere kultury [Technology management in the field of culture]. St. Petersburg: Lan [in Russian].

Zakharchyn, H.M., Liubomudrova, N.P., & Vynnychuk, R.O. (2015). Motyvuvannia y rozvytok personalu: kulturolohichnyi aspect [Motivation and development of personnel: cultural aspects] [Monograph]. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Захарчин, Г.М., Любомудрова, Н.П., & Винничук, Р.О. (2015). Мотивування й розвиток персоналу: культурологічний аспект [Монографія]. Львів: Видавництво Львівської політехніки.

Ковальчук, С.Є., & Голюк, В.Я. (2018). Особливості управління персоналом торговельного підприємствa. Актуальні проблеми економіки і управління, 12. Взято з http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/130943.

Костылев, С.В. (2014). Технологии арт-менеджмента в структуре социокультурного технологического комплекса. Вестник КрасГАУ, 1. Взято з https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-art-menedzhmenta-v-strukture-sotsiokulturnogo-tehnologicheskogo-kompleksa.

Кузьмін, О.Є., Мельник, О.Г, Процик, І.С., Романишин, С.Б., & Дарміць Р.З. (2015). Менеджмент: графічна і таблична візуалізація (2-ге вид.). Львів: Видавництво Львівської політехніки.

Мескон, А., Альберт, М., & Хедоури, Ф. (1992). Основы менеджмента. Москва: Дело.

Тульчинский, Г.Л. (2016). Технология менеджмента в сфере культуры. Санкт-Петербург: Лань.

Чижиков, В.М., & Чижиков В.В. (2008). Теория и практика социокультурного менеджмента. Москва: МГУКИ.

Copyright (c) 2018 Олексій Тонких, Оксана Олійник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |