DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7468.2.2018.157158

Проблеми формування та реалізації інноваційних систем готельно-ресторанного бізнесу

Nadiia Sapelnikova, Olena Nykonchuk

Анотація


Актуальність. На формування ефективної національної інноваційної системи як комплексу інститутів правового, фінансового та соціального характеру, що забезпечують інноваційні процеси, впливає багато факторів, як позитивних, так і негативних. В сучасному глобалізованому світі національні інноваційні системи значною мірою залежать від політичної ситуації в світі та культурних особливостей кожної країни. Створення та поширення принципово нових технологій, продуктів та послуг набуває все більшої актуальності. Мета і методи. Метою дослідження є аналіз формування та реалізації національних інноваційних систем в різних країнах світу, впровадження інноваційних практик в готельній індустрії, визначення особливостей державної інноваційної політики, а також факторів, що позитивно або ж негативно впливають на національну інноваційну систему. Для вирішення завдань дослідження були використані наступні методи: історіографічний, порівняльний, методи аналізу та синтезу. Результати дослідження показали, що національні інноваційні системи на сьогоднішній день все більше розвиваються та удосконалюються, адже сучасна економіка характеризується своєю інноваційністю. Найбільш розвиненими є інноваційні системи США та країн Європи. Щодо впровадження інноваційних практик в готельній індустрії, то першість належить знову ж таки США, країнам Європи, Японії. Висновки та обговорення. На основі аналізу національних інноваційних систем можна зробити висновок, що в сучасних умовах інноваційна система потребує постійного вдосконалення. Успішному розвитку національної інноваційної системи сприяє чітка стратегія державної політики в галузі інновацій; раціональне використання наявного інноваційного потенціалу; зміцнення співробітництва між дослідницьким та приватним сектором; впровадження кращого міжнародного досвіду.

Ключові слова


національна інноваційна система; інноваційний розвиток; інновації в готельній індустрії; глобалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Androschuk, G. (2009). Programa innovatsiinogo rozvytku ekonomiky Nimetchyny: strategia vysokyh tehnologiy [Germany’s Innovative Economic Development Program: A High-Tech Strategy]. Nauka ta innovatsii, 3, 72–88 [in Ukrainian].

Androschuk, G., & Ennan, R. (2009). Innovatsiina polityka Evropeiskogo Soiyzu [Innovation policy of the European Union]. Nauka ta innovatsii, 5, 85–96 [in Ukrainian].

Androschuk, G., Zhyliaev, I., Chyzhevskiy, B., & Shevchenko, M. (2009). Strategia innovatsiynogo rozvytku Ukrainy na 2010-2020 roky v umovah globalizatsiynyh protsesiv [Ukraine’s Innovation Development Strategy for 2010-2020 in the context of globalization challenges]. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo [in Ukrainian].

Androschuk, G. (2010). Okhrana intellektualnoi sobstvennosti v Kitae: sostoianie i tendentcii [Intellectual Property Protection in China: Status and Trends]. Nauka ta innovatsii, 1, 81–101 [in Russian].

Avihdor, G., & Kapitsa, U. (2011). Zakonodavche reguliuvannia innovatsiinoi dialnosti v Evropeiskomu Soiyzi ta dergavah-chlenah ES [Legislative regulation of innovation activities in the European Union and EU member states]. Кyiv, Feniks [in Ukrainian].

Ivanova, N.I. (2001). Natcionalnye innovatcionnye sistemy [National Innovation Systems]. Voprosy ekonomiki, 7, 61 [in Russian].

Orliuk, O.P., Butnik-Siverskyi, O.B., Revutskyi, S.F., Nezhyborets, V.I., Androshchuk, H.O., Atamanova, Yu.Ie. … Rudchenko, I.I. (2011). Innovatsiina infrastruktura v konteksti natsionalnoi innovatsiinoi systemy (ekonomiko-pravovi problemy) [Innovative infrastructure in the context of the national innovation system (economic and legal problems)] [Monograph]. Kyiv: NDI IB NAPrNU, Lazuryt-Poligraph [in Ukrainian].

Kozhukhivska, R. (2015). Vykorystannia mizhnarodnogo dosvidu vprovadjenia innovatsiy u sphere gotelnogo bisnesu [Use of international experience in introducing innovations in the sphere of hotel business]. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu. Seriia V: Ekonomika i pravo, 1, 160–164 [in Ukrainian].

Figovskiy, O., & Humarov, V. (2018). Innovatcionnye sistemy: dostizheniia i problemy [Innovative systems: achievements and challenges]. LAP LAMBERT Academic Publishing RU [in Russian].

Developments and challenges in the hospitality and tourism sector: Issues paper for discussion at the global dialogue forum for the hotels, catering, tourism sector. (2013). Intern, labour organization. Sectoral activities programme. Geneva: ILO, Nov. [in English].

Freeman, C. (1987). Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan. London: Frances Pinter [in English].

Global Trends 2025. (2008). A Transformed World (4nd ed.). Publisher: U.S. Officе of the President. Retrieved from http://www.ebook3000.com/politics/Global-Trends-2025--A-Transformed-World--4th-edition-_136080.html [in English].

Lundvall, B.-A. (1992). National Systems of Innovation. Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter Publishers [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Авігдор, Г., & Капіца, Ю. (Ред.). (2011). Законодавче регулювання інноваційної діяльності в Європейському Союзі та державах-членах ЄС. Київ: Фенікс.

Андрощук, Г.О. (2009). Програма інноваційного розвитку економіки Німеччини: стратегія високих технологій. Наука та інновації, 3, 72–88.

Андрощук, Г.О., & Еннан, Р.Є. (2009). Інноваційна політика Європейського Союзу. Наука та інновації, 5, 85–96.

Андрощук, Г.О., Жиляєв, І.Б., Чижевський, Б.Г., & Шевченко, М.М. (2009). Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів. Київ: Парламентське видавництво.

Андрощук, Г. (2010). Охрана интеллектуальной собственности в Китае: состояние и тенденции. Наука та інновації, 1, 81–101.

Иванова, Н.И. (2001). Национальные инновационные системы. Вопросы экономики, 7, 61.

Кожухівська, Р.Б. (2015). Використання міжнародного досвіду впровадження інновацій у сферу готельного бізнесу. Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право, 1, 160–164. 

Орлюк, О.П., Бутнік-Сіверський, О.Б., Ревуцький, С.Ф., Нежиборець, В.І., Андрощук, Г.О., Атаманова, Ю.Є. … Рудченко, І.І. (2011). Інноваційна інфраструктура в контексті національної інноваційної системи (економіко-правові проблеми) [Монографія]. Київ: НДІ IB НАПрНУ, Лазурит-Поліграф.

Фиговский, О., & Гумаров, В. (2018). Инновационные системы: достижения и проблемы. LAP LAMBERT Academic Publishing RU.

Developments and challenges in the hospitality and tourism sector: Issues paper for discussion at the global dialogue forum for the hotels, catering, tourism sector. (2013). Intern, labour organization. Sectoral activities programme. Geneva: ILO, Nov.

Freeman, C. (1987). Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan. London: Frances Pinter.

Global Trends 2025. (2008). A Transformed World (4nd ed.). Publisher: U.S. Officе of the President. Retrieved from http://www.ebook3000.com/politics/Global-Trends-2025--A-Transformed-World--4th-edition-_136080.html

Lundvall, B.-A. (1992). National Systems of Innovation. Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter Publishers.

Copyright (c) 2018 Надія Сапельнікова, Олена Никончук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |