DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7468.1.2018.151394

Педагогічні інновації у викладанні дисциплін циклу професійної та практичної підготовки фахівців готельно-ресторанної справи

Yuliya Zemlina

Анотація


Мета дослідження – проаналізувати ефективність інноваційної діяльності у сучасній системі вищої освіти та її актуальність у підготовці майбутніх фахівців із готельно-ресторанної справи. Методи дослідження полягають у теоретичному аналізі та синтезі психолого-педагогічної та науково-методичної літератури із проблеми підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи. Наукова новизна статті полягає у висвітленні інноваційних методів навчання в системі підготовки майбутніх фахівців із готельно-ресторанної справи. Висновки. У статті наголошено на необхідності підготовки висококласних фахівців готельно-ресторанного сервісу, здатних зробити український ринок у цій галузі конкурентоспроможним. Охарактеризовано основні інноваційні методи, форми і технології навчання, які сприяють ефективному розвитку професійних компетенцій майбутніх фахівців, а саме: майстер-класи, метод проектів, тренінгове навчання. Вважаємо, що впровадження зазначених педагогічних інновацій у навчальний процес дозволить майбутнім фахівцям готельно-ресторанної справи не лише більш ефективно засвоювати професійні знання, а й сприятиме розвитку проблемно-пошукового мислення; формуванню професійного міркування; активізації науково-дослідницької роботи. 


Ключові слова


педагогічна інновація, дисципліни професійної та практичної підготовки, готельно-ресторанна справа, метод проектів, майстер-клас, тренінгове навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Babeshko, M.S. (2016). Osoblyvosti pidhotovky fakhivtsiv iz hotelno-restorannoi spravy do profesiinoi diialnosti u vyshchomu navchalnomu zakladi [Features of preparation of specialists in hotel and restaurant business to professional activities in higher educational institutions]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh, 46, 277-282 [in Ukrainian].

Chykun, N., & Pasalskyi, B. (2016). Innovatsiini tekhnolohii navchannia u reformuvanni systemy vyshchoi osvity [Innovative learning technologies in the reform of the higher education system]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, 3, 135–144 [in Ukrainian].

Dolhopol, O. (2013). Osoblyvosti profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv sfery restorannoho obsluhovuvannia [Features of professional training of future specialists in the sphere of restaurant service]. Vytoky pedahohichnoi maisternosti. Seriia: Pedahohichni nauky, 11, 119-123 [in Ukrainian].

Kankovskyi, I.Ie. (2013). Maister-klas yak suchasna forma samostiinoi roboty maibutnikh inzheneriv-pedahohiv [Master class as a modern form of independent work of future engineer educators]. Pedahohichnyi dyskurs, 14, 211-216 [in Ukrainian].

Myronenko, N. (2016). Mistse innovatsiinoi diialnosti u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh fakhivtsiv hotelno-restorannoi spravy [The place of innovation activity in the professional training of future specialists in hotel and restaurant business]. Naukovi zapysky. Seriia: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity, 9 (3), 6-9 [in Ukrainian].

Oliinyk, D.I. (Ed.). (2015). Ekonomika rehioniv u 2015 rotsi: novi realii i mozhlyvosti v umovakh zapochatkovanykh reform [The region’s economy in 2015: new realities and opportunities in the context of the initiated reforms]. Kyiv: National Institute for Strategic Studies [in Ukrainian].

Trofimuk,K.V.(2012).Treninh yak forma pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv iz hotelno-restorannoi spravy do kultury profesiinoho spilkuvannia [Training as a form of preparation of future specialists in the hotel and restaurant business to the culture of professional communication]. Pedahohichni nauky [Pedagogical sciences] (Issue 62, pp. 337–342). Kherson: Khersonskyi derzhavnyi universytet. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бабешко, М.С. (2016). Особливості підготовки фахівців із готельно-ресторанної справи до професійної діяльності у вищому навчальному закладі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 46, 277-282.

Долгопол, О. (2013). Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців сфери ресторанного обслуговування. Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки, 11, 119-123.

Каньковський, І.Є. (2013). Майстер-клас як сучасна форма самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів. Педагогічний дискурс, 14, 211-216.

Мироненко, Н. (2016). Місце інноваційної діяльності у професійній підготовці майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи. Науковi записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 9 (3), 6-9.

Олійник, Д.І. (Ред.). (2015). Економіка регіонів у 2015 році: нові реалії і можливості в умовах започаткованих реформ [Аналітична доповідь]. Київ: НІСД.

Трофімук, К.В. (2012). Тренінг як форма підготовки майбутніх фахівців із готельно-ресторанної справи до культури професійного спілкування. В Педагогічні науки (Вип. 62, с. 337–342). Херсон: Херсонський державний університет.

Чикун, Н., & Пасальський, Б. (2016). Інноваційні технології навчання у реформуванні системи вищої освіти. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 3, 135–144. 

Copyright (c) 2018 Юлія Земліна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |