DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7468.1.2018.147405

Проблеми розвитку готельно-ресторанного бізнесу в період подолання кризи

Mykhailo Manov, Olena Karolop

Анотація


Актуальність. В статті наведені результати дослідження стану і перспектив розвитку готельно-ресторанного бізнесу України в сучасних політичних та соціально-економічних умовах. Предметом дослідження є динаміка розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні та її регіонах. Мета дослідження полягає, по-перше, у визначенні основних чинників впливу на ефективність функціонування готелів і ресторанів, по-друге, формулюванні на цій базі практичних рекомендацій, спрямованих на динамічний розвиток галузі. Методи дослідження. Дослідження проводилося шляхом опрацювання законодавства України, наукових публікацій з питань діяльності готелів і ресторанів, даних державної статистики, експертних оцінок керівників підприємств індустрії гостинності. Головні результати і висновки. В результаті дослідження розкрито сутність та механізм впливу різноманітних чинників на розвиток вітчизняного готельно-ресторанного бізнесу. Дослідження показало, що значне скорочення платоспроможного попиту на послуги готелів і ресторанів в нинішніх кризових умовах є головною проблемою для розвитку галузі гостинності. Проаналізовані регіональні особливості діяльності готелів і ресторанів. Визначені передумови динамічного зростання галузі гостинності, зокрема зростання реальних доходів населення, ділової активності, відновлення туристичних потоків. Важливим чинником розвитку готельно-ресторанного бізнесу є поглиблення міжнародної інтеграції України з країнами Євросоюзу. В статті запропоновано створення механізму дієвого партнерства підприємств індустрії гостинності, провідних університетів та держави (органів місцевого самоврядування), що сприятиме запровадженню інновацій, залученню інвестицій у розвиток галузі, утворенню в готелях і ресторанах нових робочих місць.

Ключові слова


готельно-ресторанний бізнес; платоспроможний попит; інвестиційна привабливість; конкурентна перевага

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. (2018). Ofitsiinyi sait [Official site of State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Manov, M.A. (2011). Do pytannia vyznachennia investytsiinoi pryvablyvosti hoteliv [To the question of determining the investment attractiveness of hotels]. In Ekonomichni i sotsialni aspekty orhanizatsii YeVRO-2012 [Economic and social aspects of the organization of EURO 2012] (pp. 229-236). Warsaw, Maria Sklodowska-Curie Warsaw Academie [in Ukrainian].

Manov, M.A., & Miska, V.H. (2011). Investytsiina polityka pidpryiemstv hotelnoho hospodarstva Ukrainy v period pidhotovky do YeVRO-2012 [Investment policy of hotel industry enterprises of Ukraine in the period of preparation for EURO-2012]. In Napriamy sotsialno-ekonomichnoho rozvytku [Areas of socio-economic development] (pp. 299-304). Warsaw, Higher School of Administration in Warsaw [in Ukrainian].

Piatnytska, H.T. (2007). Restoranne hospodarstvo Ukrainy: rynkovi transformatsii, innovatsiinyi rozvytok, strukturna pereoriientatsiia [Ukrainian Restaurant Industry: Market Transformations, Innovation Development, Structural Reorientation]. Kyiv: Kyivskyi natsionalnyi torhovo-ekonomichnyi universytet [in Ukrainian].

Statystychna orhanizatsiia Yevropeiskoi Komisii Yevrostat. (2018). Ofitsiinyi sait [Official site of European Statistical Office]. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat [in English].

Svitovyi bank. (2018). Ofitsiinyi sait [Official site of World Bank] Retrieved from http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine [in Ukrainian].

Tkachenko, T.I. (2009). Stalyi rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu [Sustainable Tourism Development: Theory, Methodology, Business Realities]. Kyiv: Kyivskyi natsionalnyi torhovo-ekonomichnyi universytet [in Ukrainian].

Yatsun,L.M.,& Borysova,O.V.(2013).Innovatsiina polityka pidpryiemstv restorannoho hospodarstva [Innovative policy of restaurant enterprises]. Kharkiv, Kharkiv State University of Food Technology and Trade [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Державна служба статистики України. (2018). Офіційний сайт. Взято з www.ukrstat.gov.ua.

Манов, М.А. (2011). До питання визначення інвестиційної привабливості готелів. В Економічні і соціальні аспекти організації ЄВРО-2012 (с. 229-236). Варшава: Університет ім. М. Склодовської-Кюрі.

Манов, М.А., & Міска, В.Г. (2011). Інвестиційна політика підприємств готельного господарства України в період підготовки до ЄВРО-2012. В Напрями соціально-економічного розвитку (с. 299-304). Варшава, Вища школа адміністрації.

П’ятницька, Г.Т. (2007). Ресторанне господарство України: ринкові трансформації, інноваційний розвиток,структурна переорієнтація. Київ: Київський національний торгово-економічний університет.

Світовий банк. Офіційний сайт. Взято з https://worldbank.org.

Статистична організація Європейської Комісії Євростат. (2018). Офіційний сайт. Взято з http://ec.europa.eu/eurostat.

Ткаченко, Т.І. (2009). Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу (2-е вид.) Київ: Київський національний торгово-економічний університет.

Яцун, Л.М., & Борисова, О.В. (2013). Інноваційна політика підприємств ресторанного господарства. Харків: Харківський державний університет харчових технологій. 

Copyright (c) 2018 Михайло Манов, Олена Каролоп

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |