DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7468.1.2018.147403

Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності ресторанів за спеціальними замовленнями (Catering)

Tatyana Kostyshina, Natalia Kyrnis

Анотація


Мета дослідження полягає у визначенні методичного підходу до оцінки конкурентоспроможності ресторанів за спеціальними замовленнями (catering). Методика дослідження. Вирішення поставлених завдань здійснено за допомогою фінансового аналізу, анкетного опитування та абстрактного мислення. Наукова новизна статті полягає у розробці методичного підходу до оцінки конкурентоспроможності ресторанів за спеціальними замовленнями (catеring), який відрізняється від інших застосуванням специфічних факторів, які значною мірою впливають на ринок кейтерингових послуг. Висновки. У статті наведено доцільність розробки методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності ресторанів за спеціальними замовленнями (catering). Запропоновано для оцінки конкурентоспроможності даного типу підприємств ресторанного господарства використовувати наступні групи показників: якість продукції, якість обслуговування, якісно-рганізаційний склад персоналу, ефективність діяльності, ефективність управління персоналом, ціну. Для кожної із цих груп запропоновані показники їх оцінювання та розрахункові формули, які варто включити до інтегрального показника оцінки конкурентоспроможності ресторанів за спеціальними замовленнями. Доведено, що однією із основних складових оцінки конкурентоспроможності підприємства є фінансова оцінка. Для розрахунку фінансової оцінки конкурентоспроможності ресторанів за спеціальними замовленнями запропоновано використовувати такі показники: ліквідність, платоспроможність, прибутковість, ділову активність, долю підприємства на ринку, місце підприємства на ринку та дохід.

Ключові слова


методичний підхід; оцінка конкурентоспроможності; фінансові показники; ресторани за спеціальними замовленнями; фінансові показники конкурентоспроможності

Повний текст:

PDF

Посилання


Manuilovych, Yu.M. (2015.) Marketynhove upravlinnia pidvyshchenniam konkurentospromozhnosti mashynobudivnykh pidpryiemstv [Marketing Management for Increasing the Competitiveness of Machine-Building Enterprises]. (Candidate’s thesis).Khmelnytsky National University, Khmelnytsky [in Ukrainian].

Mykhailova, N.V. (2009). Otsinka konkurentospromozhnosti pidpryiemstv restorannoho hospodarstva [Evaluating the competitiveness of restaurants in the enterprise]. (Extended abstract of candidate’s thesis).Kharkiv State University of Nutrition and Trade, Kharkiv [in Ukrainian].

Orlova, M.V. (2013). Sovershenstvovanie finansovoj ocenki konkurentosposobnosti firm [Improvement of financial assessment of firms' competitiveness]. (Extended abstract of candidate’s thesis). The Russian Academy of National Economy and Public Service under the President of the Russian Federation, Moskow [in Russian].

Rasulova, A.M. (2006). Upravlinnia konkurentospromozhnistiu restoraniv [Managing the competitiveness of restaurants]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Мануйлович, Ю.М. (2015.) Маркетингове управління підвищенням конкурентоспроможності машинобудівних підприємств. (Дисертація кандидата економічних наук). Хмельницький національний університет, Хмельницький.

Михайлова, Н.В. (2009). Оцінка конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства. (Автореферат дисертації кандидата економічних наук). Харківський державний університет харчування та торгівлі, Харків.

Орлова, М.В. (2013). Совершенствование финансовой оценки конкурентоспособности фирм. (Автореферат диссертации кандидата экономических наук). Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Москва.

Расулова, А.М. (2006). Управління конкурентоспроможністю ресторанів. (Автореферат дисертації кандидата економічних наук). Київський національний торгівельно-економічний університет,  Київ.

Copyright (c) 2018 Тетяна Костишина, Наталія Кирніс

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |