Редакційна політика

Галузь та проблематика

Науковий журнал «Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації» є науковим рецензованим виданням відкритого доступу, що публікує статті з висвітлюванням основних напрямів розвитку ресторанної та готельної справи, а саме: стратегічний та інноваційний розвиток закладів готельно-ресторанного бізнесу; актуальні питання кулінарології, еногастрономії, кулінарної етнології та сервісології; теоретичні та практичні аспекти впровадження харчових технологій функціонального призначення; питання екології харчування та надання готельно-ресторанних послуг; економіка, маркетинг, менеджмент, конкурентоспроможність, сучасні інформаційні та комунікативні технології в готельно-ресторанній справі.

Головна мета журналу – сприяння розвитку наукових досліджень у галузі готельно-ресторанної справи. 

ПОЛІТИКА ЖУРНАЛУ

Тематична спрямованість журналу – обговорення та публікація результатів наукових досліджень і передового досвіду з широкого кола актуальних проблем у галузі знань «Сфера обслуговування» (24).

Журнал орієнтований на висвітлювання основних напрямів розвитку ресторанної та готельної справи.

Постійними рубриками журналу є: «Стратегічний та інноваційний розвиток закладів готельно-ресторанного бізнесу»; «Актуальні питання кулінарології, еногастрономії, кулінарної етнології та сервісології»; «Теоретичні та практичні аспекти впровадження харчових технологій функціонального призначення»; «Екологія та харчування»;  «Економіка, маркетинг, менеджмент, конкурентоспроможність, сучасні інформаційні та комунікативні технології в готельно-ресторанному бізнесі»; «Актуальні проблеми розвитку готельно-ресторанних послуг» та ін.

У кожному номері журналу публікуються результати науково-дослідних робіт, що виконуються вченими українських і зарубіжних вищих навчальних закладів і наукових установ; експертні оцінки та рекомендації провідних вчених і практиків у сфері обслуговування.

 

Політика розділів

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОЛОГІЯ ТА ХАРЧУВАННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ВИЩА ШКОЛА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕНЕДЖМЕНТ ТА ІННОВАЦІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БЕЗПЕКА НАДАННЯ ПОСЛУГ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Рецензування (наукову експертизу) проходять усі статті, що надійшли в редакційну колегію. Рецензування статей проводиться з метою максимально об’єктивної оцінки їх змісту і відбору найбільш актуальних, оригінальних матеріалів для забезпечення високого наукового рівня журналу. 

До друку приймаються неопубліковані раніше наукові статті, які відповідають тематиці видання.

Редакція залишає за собою право відхилити статтю у випадках: недотримання авторами правил оформлення; виявлення елементів запозичення (плагіату); невідповідності статті тематиці журналу; наявності негативної оцінки рецензента.

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ

Рецензування здійснюється членами редколегії та незалежними експертами з відповідних галузей. Рецензування проводиться конфіденційно (подвійне «сліпе» рецензування). Розголошення конфіденційності рецензування рукопису порушує права автора.

Редактори не повідомляють інформацію, що стосується рукопису, нікому, крім самих авторів і рецензентів. Порушення конфіденційності можливе лише у випадку заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів, у всіх інших випадках її збереження обов’язкове.

Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Рецензія повинна містити чітку рекомендацію щодо доцільності чи недоцільності публікації статті.

Призначення рецензентів відбувається за рішенням редакційної колегії.

Стандартна процедура рецензування відбувається, як правило, протягом 14 днів. Строки рецензування можуть у кожному окремому випадку змінюватись із урахуванням створення умов для максимально об’єктивної оцінки якості наданих матеріалів.

За результатами рецензування редколегія ухвалює рішення про:

- прийняття статті до друку;

- повернення статті автору на доопрацювання з урахуванням зауважень рецензентів;

- відмову в прийнятті статті до друку.

Автору статті надається можливість ознайомитися з текстом рецензії. Взаємодія між автором і рецензентами відбувається опосередковано через редакційну колегію видання або за допомогою видавничої платформи OJS (Open Journal Systems). На прохання рецензента та за згодою з редакційною колегію взаємодія автора і рецензента може відбуватись у режимі безпосереднього особистісного контакту.

В разі необхідності внесення в статтю коректив матеріал повертається автору на доопрацювання. Повторна подача автором статті супроводжується повідомленням щодо врахування або неврахування зауважень рецензента. Відкоригований примірник статті подається на розгляд тому ж рецензенту для прийняття рішення щодо її публікації. Датою публікації статті вважається дата отримання позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності її опублікування.

У разі незгоди з думкою рецензента автор рукопису має право надати аргументовану відповідь редакції журналу. За таких обставин стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може направити статтю на додаткове або нове рецензування іншому спеціалістові. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статті у разі неспроможності або небажання автора врахувати рекомендації і зауваження рецензентів.

Стаття, яка отримала схвальні рецензії, передається на літературне і технічне редагування. Взаємодія автора та літературного (технічного) редактора може відбуватись особисто, електронною поштою, скайпом, телефоном. Відредаговані і підготовлені до друку матеріали перед публікацією остаточно узгоджуються з автором.

Рекомендація щодо друку чергового випуску журналу здійснюється Вченою радою Київського національного університету культури і мистецтв та фіксується у відповідному протоколі.

Редакція письмово повідомляє авторів про ухвалене рішення.

 

Періодичність публікації

Періодичність публікації: двічі на рік (Червень, Грудень)

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.